Uiteensetting van Solidariteit Begrafnisvoordeelplan in samewerking met Doves

Uiteensetting van Solidariteit Begrafnisvoordeelplan in samerking met Doves

 


Die begrafnisvoordeelplan bestann uit twee dele:

 


1.   Die uitvoering van die begrafnis of verassing.

2.   ‘n Kontantuitbetaling bykomend tot die uitvoer van die begrafnis of verassing.

                a.   Kontantvoordeel waar slegs man of vrou lid is

                b.   Kontantvoordeel waar beide lid is – Gesinspakket

 

Wie sal kwalifiseer vir die voordeel met betrekking tot die uitvoer van die begrafnis of verassing?

Alle volopbetaalde lede van Solidariteit in die bolgende katogoriee:

 

a)   Kollektiewe lede:  Lede in diens van ‘n werkgewer met wie Solidariteit ‘n erkenningsooreenkoms het, of van ‘n werksplek wat deur Solidariteit as kollektief ingedeel is.  

      Kollektiewe lede, ongeag ouderdom, kwalifiseer vir die voordeel.

b)   Individuele lede:  Lede wat by aansluiting jonger as vyftig jaar (50 jr.) was en by ‘n werkgewer werk wat nie deur Solidariteit as kollektief ingedeel is nie.

c)   Voortsettinglede:  Afgetrede lede wat voor April 1999 met pensioen gegaan het.

 

Wie kwalifiseer nie vir die voordeel nie?

 

1.   Ondersteuningslede van Solidariteit, dit wil se individuele lede wat by aansluiting ouer as vyftig jaar (50 jr.) was.

2.   Onopbetaalde lede

 

Wat beheld die voordeel?

  • *   Begrafnisse word slegs deur DOVES Begrafnisdienste uigevoer.
  • *   Die voordeel is vir die lid self, sy/haar huweliksmaat asook afhanklike kinders tot voor bereiking van die ouderdom van een en twingtig jaar.
  • *   ‘n Begrafnis van hoe gehalte word verskaf.  Daar is ‘n keuse van vyf kiste.  Alle kiste is geskik vir verassings. 
  • *   Die Begrafnis vir ‘n lid se afhanklike kinders is van dieselfde gehalte as die vir volwassenes.
  • *   Die begrafnisdiens word deur DOVES Begrafnisdienste in die landdrosdistrik van afsterwe behartig.  In die geval waar DOVES nie ‘n kantoor in die distrik van afsterwe het nie, sal alternatiewe reelings 
  •      deur Solidariteit Hoofkantoor in samewrking met DOVES bepaal word.
  • *   Na afsterwe van die hooflik, kan ‘n huweliksmaat aansoek doen om as lid aan te bly.

 

Watter kostes word gedek?

 

*   Verwydering van die oorledene na DOVES se perseel.

*   Berging en versorging van die oorledene.

*   Registrasie van die dood.

*   Verskaffing van ‘n kis.  U het ‘n keuse tussen die volgende kiste:

                      Walnut 2010158; Kiaat 2040158; Pecan 2080158; Economy Red Cherry 1710883; of

                      daar is ‘n keuse van 3 oorgrote kiste (geen ekstra kostes vir die oorgrote kis sal gehef word nie)

                      Cherry Red 0710871; LTL Print 0712871; Caramel 0793871;

*   Sou die familie verkei om op te gradeer na ‘n “Dutch casket” sal ‘n bykomende fooi van R650.00 – vir hul rekening wees

*   Graveer van die naamplaat wat op die kis kom.

*   Verskaffing van tot ‘n 100 standaard begrafnisbiljette – (die met die beddende hande op).  Indien meer as 100 begrafnisbiljette benodig woed, sal dit teen R1-75 verskaf word.

*   Administrasiekostes, plus BTW van 14% op totale koste van begrafnis.

*   GEbruik van die lykswa, grastapyt en aflaatmasjien.  Gratis vervoerkoste vir die eerste 80km, vanaf die naaste Doves Kantoor.

 

Watter kostes word nie deur die Solidariteit / DOVES kontrak gedek nie?


*   In die geval van ‘n konvensionele begrafnis, die munisipalekostes.  (Aankoop; grawe en toegooi van graf)

*   In die geval van ‘n verassing, die koste van die kremasieproses self asook dokter en askissie vir die as van oorledene.

*   Blomme op die graf / kisruiker>

*   Begrafnisprogramme waar meer as 100 benodig word, @ R1-75 elk plus BTW, ekstra s foto’s gebruik word.

*   Kerk-, Dominee-, Koster- en Orreliskoste.

*   Addisionele R650-00 vir die dienste op Sondae en publieke vakansiedae.

*   Huur van busse vir begrafnisgangers, huur van familie motors.

*   Addisionele vervoerskostes van verder as 80km, @ R4.77 per/km plus BTW vir 81 – 200 km;

     @ R4.39 per/km plus BTW vir 201 – 400 km; @ R4.12 per/km plus BTW vir meer as 400 km.

*   Fooie vir verwydering en versorging gedoen deur ander begrafnis ondernemers.

*   Verwydering van organe – as die oorledene ‘n orgaan skenker is of in geval waar longe weggestuur moet word.

 

Wat is die verskil tussen ‘n standaard begrafnis en ‘n verassing?


Die groot verskil is by die verassingskoste self, asook doktersfooie wat gehef word.

    *   In die meeste gebiede is die verassingsfooi (wat niet deur Doves beheer kan word nie omdat die krematorium in of munisipale of private besit is) duurder as die grafkoste,

    *   Doktersfooie.

 

Wat moet gedoen word by tye van afsterwe?

 

*  Die naaste Solidariteits Dienskantoor moet gekontakt word om die sterfte aan te meld.

*  Die naaste DOVES kanoor moet geskakel word om die liggaam af te haal – deel hulle pertinent mee dat dit ‘n Solidariteit begrafnis is en voorsien die lid se lidmaatskapnommer.

 

Kontant uitbetalings** bykomend tot die uitvoering van die begrafnis

 

Solidariteit lidmaatskap

Definisie Afsterwe van: Kontantvoordeel Aansoeker/ster
Hooflid Gewone
lidmaatskap
Hooflid R3000.00 Genomineerde gade
of afhanklike kinders
Hooflid Gewone
lidmaatskap
Genomineerde
eggenoot/eggenote
R2000.00 Hooflid of afhanklike
kinders
Hooflid Gewone
lidmaatskap
Kinders 0 – 14 jr R1000.00 Hooflid
Hooflid Gewone
lidmaatskap
Kinders 15 – 20 jr R1500.00 Hooflid
Hooflid Gewone
lidmaatskap
Gestremde kinders (20 jr +) R1500.00 Hooflid
Beide gades lid Gesinspakket Hooflid R8000.00 Hooflid of afhanklike
kinders
Beide gades lid Gesinspakket Kinders 0 – 14 jr R3500.00 Hooflid
Beide gades lid Gesinspakket Kinders 15 – 20 jr R4500.00 Hooflid
Beide gades lid Gesinspakket Gestremde kinders (20 jr +) R1500.00 Hooflid

**Onderhewig aan Bepalings en Voorwaardes

 

Die volgende dokumente word aanvaar om die geldigheid van die benoeming van ‘n huweliksmaat of genomineerde gade te staaf:


*  Pensioensbenoemingsvorm (Nie pensioenskaart nie)

*  Mediese benoemingsvorm (Nie mediese lidmaatskap kaart nie)

*  Benoeming in testament

*  Huwelikssertifikaat

 

Watter dokumente word benodig vir die uitbetaling van die kontantvoordeel?


*  Sterftevoordeel eisvorm wat beskikbaar by u naaste Solidariteit Dienskantoor

*  Huweliksertifikaat, of gesertifiseerde saambly bewyse – Nominasievorm van Pensioen-; Mediesefonds of Testament

*  Identiteitsdokumente van oorledene en eggenoot/eggenote of genomineerde gade

*  Sterftesertifikaat, of Opbetaalde polisboekie / -sertifikaat (waar van toepassing)

 

Gesertifiseerde afskrifte van oorspronkelike dokumente moet of handafgelewer of met geregistreerde pos aan u naaste Solidariteit Dienskantoor gestuur word.